“ип: –°—В–∞—В—М–Є
“ема: –†—Ю–†¬µ–°вА¶–†–Е–†—С–†—Ф–†¬∞ | –†–Ж–†¬µ–†¬ї–†—Х –†—Ш–†—Х–°вАЪ–†—Х