“ип: –Т–Є–і–µ–Њ
“ема: –†—Ю–†¬µ–°вА¶–†–Е–†—С–†—Ф–†¬∞ | –†–Ж–†¬µ–†¬ї–†—Х –†—Ш–†—Х–°вАЪ–†—Х