“ип: –Р—Г–і–Є–Њ
“ема: –†вАШ–†—С–†—Х–†¬ї–†—Х–†—Ц–†—С–°–П | –†¬±–†—С–†—Х–°–В–†—С–°вАЪ–†—Ш–°вАє