“ип: –Р—Г–і–Є–Њ
“ема: –†—Ю–†¬µ–°вА¶–†–Е–†—С–†—Ф–†¬∞ | –†–Ж–†¬µ–†¬ї–†—Х –†—Ш–†—Х–°вАЪ–†—Х