“ип: –Р—Г–і–Є–Њ
“ема: –†—Ъ–†¬∞–°вАЪ–†¬µ–†—Ш–†¬∞–°вАЪ–†—С–†—Ф–†¬∞ | –†—Ц–†¬µ–†—Х–†—Ш–†¬µ–°вАЪ–°–В–†—С–°–П