“ема: –†—Ъ–†¬∞–°вАЪ–†¬µ–†—Ш–†¬∞–°вАЪ–†—С–†—Ф–†¬∞ | –°вАЪ–†¬µ–†—Х–°–В–†—С–°–П –†–Ж–†¬µ–°–В–†—Х–°–П–°вАЪ–†–Е–†—Х–°–Г–°вАЪ–†¬µ–†вДЦ